การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม Building & Creating to Architecture

สถาปัตยกรรม คือ อาคาร ที่อยู่อาศัย หรือ สิ่งก่อสร้าง ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้งานและตอบสนองต่อความต้องการในอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยใช้ความรู้ ในแทบจะทุกศาสตร์ทุกแขนงวิชาความรู้ ในการสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยประกอบใน 2 ส่วน หลัก คือความงาม + การใช้สอย ซึ่งศาสตร์ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์
งานสถาปัตยกรรมนั้นมีมากมาย ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สุนทรียศาสตร์กายวิภาคศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ ศาสนศาสตร์ ธรณีวิทยา กลศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น สถาปัตยกรรมนั้นส่งผลโดยตรงกับ ร่างกาย และ จิตใจ ของมนุษย์ โดย ผ่านที่ว่าง ( space ) เป็นตัวกำหนด ความรู้สึก
ความเหมาะสมในการ อยู่ ภาวะของความสุข ความสบาย ในการใช้งาน แต่ละรูปแบบของ สถาปัตยกรรมนั้นๆ ซึ่งสามารถ แบ่ง เป็นส่วนย่อยในงานสถาปัตยกรรม
ออกเป็นส่วนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และสัมพันธ์ต่อกัน อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อย่างที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ในสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

* 1 * สถาปัตยกรรมหลัก Architecture
คือ ตัวโครงสร้าง ที่ห่อหุ้มพื้นดิน พื้นที่ หรือ ที่ว่าง นั้นๆ ให้เกิดเป็น รูปแบบของการใช้งานที่เหมาะสมกับ ความต้องการใช้งาน โดยมีทิศทาง ลม แสงแดด รวมถึง สภาพแวดล้อม
และบริบท ( context ) ของพื้นที่นั้นๆ เป็นตัวกำหนด ในการ สร้างสรรค์ วางตำแหน่ง ทิศทาง ส่วนเปิด ( void ) ส่วนปิด หรือ ทึบ ( solid ) โดยสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลทำให้ผู้ที่อยู่มีความรู้สึก
ทั้งร่างกาย และจิตใจ ถึงความสุข สบาย ปลอดภัย อบอุ่น มีสมาธิ มีแรงบันดาลใจ มีแรง สร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ บางส่วนจะเปลี่ยนแปลงได้ยากหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
ถ้าได้กำหนดและสร้างงานสถาปัตยกรรมไปแล้วสถาปัตยกรรมหลักจึงเป็นตัวกำหนดรูปแบบ การใช้งาน ตลอดจน ความสุข ความสบาย ในการใช้ชีวิตในสถาปัตยกรรม
 
* 2 * สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture
คือ พื้นที่ว่าง ที่เกิดขึ้น จากการห่อหุ้มของสถาปัตยกรรมหลักเมื่อมีการสร้างตัวสถาปัตยกรรม หรือ อาคาร ที่ว่างจะเกิดขึ้นเสมอ
สถาปัตยกรรมภายใน ส่งผลมากที่สุด ต่อมนุษย์ในการใช้ชีวิต เนื่องจากต้องอาศัย อยู่ภายในที่ว่างนั้นๆ เพื่อป้องกัน แสงแดด ฝน ลม ความร้อนความหนาว อันตรายจาก สัตว์ หรือ สิ่งต่าง ๆ
และ รวมถึง การใช้งาน ในอาคารนั้นๆ เช่น นอนหลับ พักผ่อน ทานอาหาร ขับถ่าย ทำงาน และอีก มากมาย ในการอยู่อาศัย ในสถาปัตยกรรม
การออกแบบภายใน จึงต้องเข้าใจ ถึงทิศทางของ ลม แสงแดด ในการวางพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานและ สภาวะ ความสบายทั้งนี้ยังต้องมีความงามของ
เครื่องเรือน ( Furniture ) สีที่จะใช้ภายใน วัสดุ รูปแบบของการจัดวาง ลำดับของการเข้าถึงในส่วน ต่างๆ ทั้งความเป็นส่วนรวม ในการพบปะ กับผู้อื่น และ ความเป็น ส่วนตัว
เพราะด้วยกว่า 80% มนุษย์จะอยู่ในอาคาร เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิต การสร้างสรรค์ ตัวสถาปัตยกรรมภายในจึงต้องสอดคล้องกับ สถาปัตยกรรมหลัก แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้
ถ้าตัวสถาปัตยกรรม หรือ อาคาร คือ เปลือกแข็งที่ห่อหุ้มมนุษย์ สถาปัตยกรรมภายในก็ คือเปลือกอ่อน ที่ ทำหน้าที่ ในความสมบูรณ์ในการอยู่อาศัย รองรับ อารมณ์ ความรู้สึก ความสบาย
สุนทรียะภาพ สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนในการอยู่ ของมนุษย์ ทำให้ใช้ชีวิตมีความสุข การสร้างสรรค์ รูปแบบการออกแบบภายใน หรือ สถาปัตยกรรมภายในก็มีมากมาย
หลากหลาย รูป เช่น Modern style เป็นรูปแบบของความเป็น สมัย ใหม่มีความเรียบง่าย ส่วนใหญ่รูปแบบจะไปในทาง เรขาคณิต ( Geometry ) เน้นการใช้งานอย่างตรงไปตรงมา เนี้ยบคม
สีสรรค์ ที่ใช้ เช่น ขาว ดำ เทา ไม้ หรือตามวัสดุนั้น ไม่ปรุงแต่งมาก Contemporary style เป็นรูปแบบ ที่มีความร่วมสมัย มีลักษณะ เป็น กลาง ของยุคสมัย ไม่เก่าหรือใหม่จนเกินไปให้ความรู้สึกสบายๆใช้สีสรร ได้อย่างมากมาย Loft style เป็นรูปแบบ ของงานในยุคอุตสาหกรรม ที่นำมาซึ่ง ของการใช้ชีวิตในแบบ อุตสาหกรรม มีความดิบ กระด้าง เปลือยเปล่า ของวัสดุ แสดงสัจจะ
ของวัสดุ ไม่ตกแต่งมาก ประกอบ เครื่องเรือน ( Furniture ) เอง อาศัย เศษวัสดุต่างๆ มาทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใหม่
 
* 3 * ภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture
คือ การจัดภูมิทัศน์ ในทางธรรมชาติ ที่ประกอบไปด้วย ต้นไม้ ดิน หิน น้ำ หรือ องค์ประกอบ อื่นๆ ที่ สร้างสรรค์ ให้มีความงามทางธรรมชาติ ทั้งในแบบ ที่เลียนแบบธรรมชาติ ( Informally )
และในแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น Fomally )เพื่อ ผลทาง การอยู่อาศัยเช่น บังแสงแดด กันเสียง ดันลม บังสายตา เพื่อความเป็นส่วนตัว
ภูมิสถาปัตยกรรม มีตั้งแต่ ขนาดเล็ก ที่ทำเพื่อที่อยู่อาศัย จน ถึง ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และกับเมือง การจัดสวนหรือภูมิสถาปัตยกรรมนั้นสร้างให้มนุษย์ได้อิ่มเอม
กับ ธรรมชาติ ซึ่ง จะทำให้ สงบ สบาย ผ่อนคลาย มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และ การอยู่ การใช้ชีวิต ทั้งนี้การใช้งาน ในสวน ก็ขึ้นอยู่กับความต้อง การ ที่แตกต่าง กันไป
สถาปัตยกรรม ทุก แขนง จึงมีความเกี่ยวข้อง ต่อกัน สัมพันธ์ เกาะเกี่ยว เชื่อมโยงต่อกันอย่างไม่สามารถ ตัด อย่างหนึ่ง อย่างใด ออกไปได้ และ อาศัยองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์ ที่ว่าง
ในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน ท้องฟ้าที่ว่าง แสงแดด ลม ทิศทาง ฝน ทุกอย่าง ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในทุกแขนง สถาปัตยกรรมจึงเป็นการ สร้างสรรค์ธรรมชาติ
กับสิ่งก่อสร้างให้กลมกลืนกับมนุษย์ได้ใช้ชีวิตได้อยู่ได้อาศัยได้แรงบันดาลใจ ได้มีความสุขความสบายทั้งกายและใจ ตลอดจนความงามในการมีชีวิต.
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้